Rodina se zavazuje.

Odpovědnost

Cíle a hodnoty, které si dnes stanovíme, budou určovat kvalitu našeho zítřejšího života a práce.

Udržitelnost do budoucna

Kvalita vašich služeb, odpovědné využívání zdrojů a životního prostředí, stejně jako vztahy se zaměstnanci a klienty jsou témata, která tvoří jádro naší společnosti. Díky našim cílům a společným hodnotám vytváříme budoucnost, která je více než spravedlivá pro všechny strany.

Životní prostředí

Obrázek

Společnost Schneider & Gemsa se zavázala chránit životní prostředí a předcházet jeho znečišťování.

Díky našemu systému environmentálního managementu certifikovanému podle normy DIN EN ISO 14001 zajišťujeme, že všechny naše činnosti a naši zaměstnanci každoročně přispívají k dosažení měřitelného zlepšení výsledků např. v oblasti spotřeby energie a produkce odpadů.

Náš holistický přístup od předvývoje až po realizaci zajišťuje, že naše řešení jsou optimalizována napříč všemi procesy.

Sociální

Obrázek

Naši zaměstnanci jsou srdcem společnosti, protože o jejich růstu a úspěchu rozhodují oni. Naším cílem jsou kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci. Proto podporujeme inovativní myšlení, osobní nasazení, rozmanitost, týmového ducha a nezávislé jednání. Za tímto účelem nabízíme našim zaměstnancům cílená školení a možnosti dalšího vzdělávání v různých oblastech.

Spoluprací s chráněnou dílnou pro osoby se zdravotním postižením plníme také svou společenskou odpovědnost.


Podrobněji

Politika kvality a ekologie

Politika kvality a ekologie jsou na sobě závislé. Vedení společnosti Schneider & Gemsa CZ s.r.o. vyhlašuje tuto integrovanou politiku kvality a ekologie. Je třeba je společně sledovat, vyhodnocovat a provádět, proto nejsou u nás také upravovány odděleně.
Cíle, účely a hodnoty, které stanovíme dnes, budou určovat zítra kvalitu naší práce a našeho života. Na nás závisí, jaká vykonáme nutná rozhodnutí, jak zvládneme případné krize a využijeme nabízející se šance. Proto budeme sledovat jen takové cíle a záměry, o jejichž výhodnosti pro nás jsme skutečně přesvědčeni. 

Politika kvality
Politika kvality vychází z kontextu společnosti a podporuje její strategii.
Nejlepší a rostoucím požadavkům přizpůsobená kvalita výrobků a služeb Schneider & Gemsa CZ s.r.o. je naším nejvyšším cílem.
Naším hlavním závazkem v oblasti kvality je dodržování požadavků norem IATF 16949 a EN ISO 9001. S využitím těchto norem realizovat a neustále zlepšovat procesní řízení společnosti (systém managementu kvality), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů a poskytuje nástroje k jejich nestálému zlepšování.
Přejeme si spokojené zákazníky, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a kladou proto nejvyšší důraz na úzkou spolupráci. Naši zákazníci stanoví měřítko kvality, my se zcela orientujeme podle aktuálních požadavků. Závadám předcházet je lepší, než je odstraňovat, věrni této zásadě činíme preventivně veškerá opatření, která zaručují perfektní průběh produkce. K těmto opatřením patří veškeré metody pro zajištění kvality v průběhu výroby.
Předpokládáme bezvadný výkon našich pracovníků/pracovnic a klademe důraz na neustálé zvyšování kvalifikace kombinací informovanosti a doškolování.
Kvalitativní zásady jsou:
• Chceme spokojené zákazníky. Proto je vysoká kvalita našich výrobků a našich služeb jedním z nejvyšších cílů podniku.
• Měřítko naší kvality stanoví zákazník. Mínění zákazníka o našich výrobcích a službách je rozhodující.
• Jako cíl kvality platí vždy "Nulový počet závad" nebo "100% správně".
• Naši zákazníci posuzují nejen kvalitu našich výrobků, nýbrž také naše služby.
• Každý zaměstnanec podniku přispívá na svém pracovišti k uskutečňování našich cílů v oblasti kvality. Je proto úkolem každého zaměstnance odevzdávat bezvadnou práci.
• Kdo identifikuje riziko pro kvalitu a nemůže je v rámci své kompetence odstranit, je povinen neprodleně informovat svého nadřízeného.

Politika ekologie

Zavazujeme se být v souladu s definovanými závaznými povinnostmi EMS podle EN ISO 14001. Pokládáme za náš úkol dohlížet na suroviny a energie z hlediska šetření zdrojů a zachování představy trvalého a do budoucna udržitelného rozvoje. Zavazujeme se omezit zatížení člověka a životního prostředí při výrobě, skladování, přepravě a expedici našich produktů na nevyhnutelnou míru. Zavazujeme neustále zlepšovat náš environmentální profil, včetně prevence znečištění. Mimo to účelově pracujeme na zamezení vzniku odpadů a na jejich třídění.
Dále se zavazujeme k ochraně životního prostředí nad rámec plnění legislativních požadavků a závazných povinností. Proto jsou všichni zaměstnanci kontinuálně vyzýváni, aby se z vlastní iniciativy podíleli na definování dalších opatřeních.
Dodržování politiky kvality a ekologie je stálým úkolem vedení společnosti, všech vedoucích pracovníků a každého zaměstnance. Vedení společnosti a vedoucím pracovníkům připadá přitom vzorová funkce.
Ekologické zásady jsou:
• Dosažení našich cílů v životním prostředí je důležitou úlohou vedení společnosti.
• Každý zaměstnanec podniku přispívá na svém pracovišti k uskutečňování našich cílů v oblasti životního prostředí.
• Dosaženými cíli se nelze uspokojit, nýbrž je třeba využít každou příležitost, aby se integrovaný systém managementu (IMS) neustále zlepšoval.
• Kdo identifikuje riziko pro životní prostředí a nemůže je v rámci své kompetence odstranit, je povinen neprodleně informovat svého nadřízeného.

Kodex chování

Ve společnosti Schneider & Gemsa považujeme etiku za nezbytnou součást řízení a víme, že dodržování zákonů je přínosem pro společnost a zvyšuje její hodnotu. Naše strategická i provozní rozhodnutí jsou uskutečňována v souladu s etickými hodnotami, kterými se řídí naše jednání a příslušné standardy. Z tohoto důvodu byl vytvořen Kodex chování s cílem definovat standardy integrity a spravedlnosti, které se společnost dobrovolně rozhodla zavést, jako závazek vůči svým zainteresovaným stranám.

Schneider & Gemsa
Schneider & Gemsa
Schneider & Gemsa

Zjistěte o nás více

Za více než 30 let se z malé rodinné firmy v Bádensku stala celosvětově působící společnost s moderní strukturou řízení ve třech zemích...